Què és la llei de dependència i com tramitar-la a Catalunya

La prestació econòmica vinculada al servei (PVS) és un ajut ofert per la Generalitat de Catalunya que forma part dels ajuts a la dependència. Des d’Innova Assistencial ens encarreguem de tot allò relacionat amb la prestació econòmica vinculada al servei, des de l’assessorament i procediments a seguir per sol·licitar-los, com a empresa autoritzada per la Generalitat de Catalunya per gestionar els serveis.

Què és la Prestació econòmica vinculada al servei (PVS)?

La Generalitat de Catalunya ofereix diversos tipus dajuts a les persones en situació de dependència: lopció de triar una plaça pública en una residència, serveis datenció diürna, dajuda personal, entre daltres. Tot i això, avui ens centrarem en la PVS que es tracta d’una prestació econòmica vinculada al servei de cura de persones dependents. Aquests ajuts són excloents entre si, és a dir, una vegada que gaudiu d’un, automàticament s’exclou de l’altre.

Amb aquesta prestació, la persona beneficiària buscarà al sector privat el recurs que més us interessi i la Generalitat de Catalunya us ajudarà a finançar el seu cost amb una quantia mensual que dependrà del grau de dependència i de la capacitat econòmica.

És important destacar que aquests ajuts s’ajusten als principis i directrius establerts a la Llei de Dependència, assegurant així una atenció integral i adequada a les necessitats de les persones dependents.

Què és la llei de dependència i com tramitar-la a Catalunya

La Llei 39/2006 de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència (LAPAD), o Llei de Dependència, reconeix el dret a la promoció de l’autonomia personal i a l’atenció de les persones amb dependència. 

Graus de dependència

Per comprendre millor aquesta llei i els ajuts destinats, és crucial entendre tres conceptes clau a l’hora d’avaluar el grau de dependència d’una persona:

1. Autonomia: Capacitat de controlar, afrontar i prendre per iniciativa i poder propi, decisions sobre com viure.

2. Activitats bàsiques de la vida diària (ABVDs): Permeten a la persona viure el dia a dia amb un mínim d’autonomia.

3. Dependència: Estat en el qual es troben les persones que requereixen del suport i atenció d’una altra persona.

La LAPAD, reconeix 3 graus de dependència:

Grau l. Dependència moderada: Requereix suport o ajuda per a realitzar les seves AVDs almenys una vegada al dia.

Grau ll. Dependència greu: Requereix suport o ajuda per a realitzar les seves AVDs, dues o tres vegades al dia.

Grau lll. Gran dependència: Requereix ajuda per a realitzar les AVDs durant tot el dia

Aquest grau de dependència, serà valorat per organismes públics, usant el document de referència: Barem de valoració del grau i nivell de dependència (BVD), publicat al Reial Decret 504/2007. Aquest grau de dependència, serà valorat per organismes públics, usant el document de referència: Barem de valoració del grau i nivell de dependència (BVD), publicat en el Reial Decret 504/2007.

Un cop coneixem què és la llei de dependència i els diferents graus, vegem com sol·licitar el PVS a Catalunya.

Com sol·licito la prestació a Catalunya?

Requisits per sol·licitar la Prestació econòmica vinculada al servei (PVS)

Per acollir-se a la LAPAD, hem de complir uns requisits:

  • Ser una persona amb dependència, és a dir, quan necessitem ajuda i suport d’una altra persona per fer les activitats bàsiques. Podent tenir aquesta dependència per una patologia, per edat o per una discapacitat.
  • Tenir 5 anys o més de residència a Espanya, dels quals els darrers 2 anys han de ser anteriors a la data de sol·licitud.
  • Les persones que compleixin aquests requisits, però no tinguin la nacionalitat espanyola, s’han de remetre al que indiqui la llei segons el cas.
  • Per als menors de 5 anys, es demanen els 5 anys de residència a les persones que tinguin la guàrdia i la custòdia. I per als menors de 3 anys, la llei estableix mesures de protecció i atenció especials.

Sol·licitud de la Prestació econòmica vinculada al servei (PVS) pas a pas

Si complim els requisits i volem sol·licitar la llei de dependència i rebre una ajuda en serveis o econòmica per això, l’hem de sol·licitar a la Generalitat, ja que a Catalunya, en depèn.

Pas 1: Omplir Sol·licitud

Emplenarem el document de sol·licitud, el qual es pot sol·licitar en qualsevol moment a Serveis Socials del districte, municipi o Consell Comarcal i als punts d’Atenció Ciutadana de la Generalitat de Catalunya, de forma presencial. O bé, també podem descarregar-lo des de la web de la Generalitat.

Un cop tinguem emplenat el formulari, el presentarem en un dels organismes esmentats anteriorment.

Pas 2: Valoració

Des de la Generalitat, un equip de valoració es desplaçarà fins a casa nostra per fer-nos una avaluació, tenint en compte els informes de salut i l’entorn social. 

Pas 3: Reconeixement del Grau de Dependència

Un cop finalitzada aquesta valoració, la Generalitat ens reconeixerà el grau de dependència i ens farà arribar un document de resolució a domicili, el qual és vàlid per a tot el territori de l’Estat, en un termini aproximat de 3 mesos a partir de la data de la sol·licitud.
El grau de dependència que apareixerà a la resolució, pot ser revisat si es millora o s’empitjora la nostra situació o bé si es detecta un error en el diagnòstic o hi ha canvis en la nostra situació personal. (Reconeixement de la situació de dependència. gencat.cat)

Pas 4: Resolució

Un cop reconegut el grau de dependència, en un termini de 30 dies s’estableix el Programa Individual d’Atenció (PIA) des de Serveis Socials, el qual determina els serveis o els ajuts econòmics a què tenim dret, depenent del grau reconegut, el nostre entorn social i recursos econòmics. I aquest es rep en aproximadament 3-6 mesos a partir de la data de resolució.
És la Generalitat qui reconeix les ajudes i prestacions a què tenim dret i la quantia econòmica que percebrem.

Com puc sol·licitar la Prestació econòmica vinculada al servei (PVS)?

Una de les prestacions que podem obtenir a través del PIA, és la Prestació econòmica vinculada al servei (PVS), la qual està destinada a la cobertura de les despeses dels serveis quan es reben des d’una entitat o centre acreditat per a l’atenció de la dependència com és Innova Assistencial, i haurà de constar lempresa com a ocupador del professional.

Dins de les quanties a rebre d’aquesta prestació hi ha dos trams, superior i inferior, que dependran sempre de la puntuació adquirida a la valoració realitzada per determinar el grau de dependència i del patrimoni econòmic de l’usuari.
És a dir, segons la quantia que rebem, estaríem dins d’un o altre tram i això afectarà les hores de servei que cobrirà la prestació a percebre.

Grau de dependènciaHores mínimes de servei que s’han de contractar amb la PVSQuantitat màxima que podem rebre (Tram SUPERIOR)
Grau l. Dependència moderada7h/setmana250,80€
Grau ll. Dependència greu12h/setmana356,25€
Grau lll. Gran dependència18h/setmana597,80€
Grau de dependènciaHores mínimes de servei que s’han de contractar amb la PVSQuantitat màxima que podem rebre (Tram INFERIOR)
Grau l. Dependència moderada5h/setmana188,10€
Grau ll. Dependència greu9h/setmana267,18€
Grau lll. Gran dependència15h/setmana448,35€
Per a rebre aquesta PVS, des de Innova Assistencial, emplenem un document PIA, on indiquem les hores contractades i el cost d’aquestes. Aquest document, els presentareu a l’organisme públic que us hagi tramitat el grau de dependència, des d’on iniciaran el tràmit perquè comenceu a percebre la PVS, la qual s’ingressarà directament en el compte bancari de la persona beneficiària per la Llei de dependència.
Si tens qualsevol altre dubte, pots contactar amb nosaltres en qualsevol moment en el 931180868.

Per rebre aquesta PVS, des d’Innova Assistencial, emplenem un document PIA, on indiquem les hores contractades i el cost d’aquestes. Aquest document els presentareu a l’organisme públic que us hagi tramitat el grau de dependència, des d’on iniciaran el tràmit perquè comenceu a percebre la PVS, la qual s’ingressarà directament al compte bancari de la persona beneficiària per la Llei de dependència.
Si tens qualsevol altre dubte, pots contactar amb nosaltres en qualsevol moment al 931180868.

Comparte

Deja un comentario

Entradas relacionadas

Solicita Presupuesto
Solicita Presupuesto

Solicita un presupuesto

Selecciona la sede:
Texto Legal En cumplimiento del artículo 13 Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en lo sucesivo RGPD), así como en el artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en lo sucesivo LOPD – GDD), le informamos que el: Responsable del tratamiento: INNOVA ASISTENCIAL SL | B87624979| JAIME EL CONQUISTADOR, 50 LOCAL 28045 MADRID | DPD@INNOVAASISTENCIAL.COM Finalidades: contestación a las consultas y peticiones del interesado que haya realizado a través de los canales disponibles para ello. Previa información y consentimiento expreso del interesado, se podrá enviar información comercial relacionado con nuestro sector ASISTENCIA DOMICILIARIA. Legitimación: contestación a las consultas y peticiones del interesado, el tratamiento se basa en la ejecución precontractual (artículo 6.1.b RGPD). El envío de información comercial en el consentimiento expreso (artículos 6.1.a RGPD y artículo 22.2. LSSICE). Conservación de los datos: sus datos se conservarán el tiempo estrictamente necesario y conforme a los plazos que puede consultar en la política de privacidad. Destinatarios: Siempre se informará y, cuando proceda, se solicitará su consentimiento expreso para ceder sus datos personales o realizar transferencias internacionales de acuerdo a la normativa vigente (arts. 13.1.e) y 44 RGPD, así como el art. 11.1 y 40 LOPDGDD 3/2018). Derechos: puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación del tratamiento y oposición escribiendo un correo electrónico a DPD@INNOVAASISTENCIAL.COM o en nuestro domicilio indicado en los datos del responsable. Información adicional: puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de Datos escribiendo a DPD@INNOVAASISTENCIAL.COM / WWW.INNOVAASISTENCIAL.COM o solicitando más información en nuestra oficina sita en la dirección indicada en el apartado “Responsable del Tratamiento”.

¡Gracias por contactarnos!

Revisaremos tu consulta y nos pondremos en contacto contigo a la mayor brevedad posible.